Acte Normative

ROFUIP 2020 : Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ.


LEN 2011 Legea Educaţiei Naţionale are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, cunoștințe fundamentale în profesie și în societate. 


Statutul Elevului 2016 Statutul Elevului reglementează drepturile șiîndatoririle beneficiarilor primari ai educației, denumiți în continuare „elevi”, înmatriculați în unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional din România.